Nghị định số 180/2007/NĐ-CP: Quy định về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị

Nghị định số 180/2007/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị. CHÍNH PHỦ ________ Số: 180/2007/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ______________________________________ Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2007 NGHỊ … [Read more...]