Nghị định số: 08/2005/NĐ-CP – Quy hoạch xây dựng

CHÍNH PHỦ Số: 08/2005/NĐ-CP   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----- o0o ----- Hà Nội , Ngày 24 tháng 01 năm 2005     NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Về quy hoạch xây dựng CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm … [Read more...]