Tag Archives: quy hoạch xây dựng

Nghị định số: 08/2005/NĐ-CP – Quy hoạch xây dựng

CHÍNH PHỦ Số: 08/2005/NĐ-CP   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —– o0o —– Hà Nội , Ngày 24 tháng 01 năm 2005     NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Về quy hoạch xây dựng CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày […]