Quyết định số: 04/2010/QĐ-UBND – Quy định về cấp phép xây dựng & quản lý xây dựng công trình tại Hà Nội

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________

Số: 04/2010/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý việc xây dựng

công trình theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hà Nội

_______

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình; Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội; Nghị định số 92/2005/NĐ-CP ngày 12/7/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 89/2007/QĐ-TTg ngày 18/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng quận, huyện và Thanh tra xây dựng phường, xã, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại văn bản số 8648/SXD-QLCP ngày 02/11/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình theo giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 79/2007/QĐ-UB ngày 11/7/2007 ban hành Quy định cấp Giấy phép xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội; Thông báo số 427/TB-UBND ngày 26/12/2007 về việc tạm dừng thực hiện một điểm của Khoản 12 Điều 7 Quy định cấp phép xây dựng các công trình trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 79/2007/QĐ-UB ngày 11/7/2007 và Điều 1, Khoản V, Điểm 2, Tiết 2.1 Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 về việc phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế – xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2009 – 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thông tin Truyền thông; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Xem tiếp văn bản tại đây:

Cấp-phép-xây-dựng-Tp.HàNội

 Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– TTTU, TTHĐND TP;
– Chủ tịch UBND TP;
– Các đ/c PCT UBND TP;
– Văn phòng Chính phủ;
– Website Chính phủ;
– Các Bộ: XD, TP, GTVT, CA, TN&MT, VHTT&DL, TTTT;
– Viện KSND TP, Tòa án ND TP;
– UBMTTQTP, LĐLĐTP;
– Sở Tư pháp;
– Báo HNM, Báo KT&ĐT, Đài PT&THHN;
– CPVP, các PVP, TH, XD (08);
– Lưu VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

                                 (đã ký)